• Voorwaarden

  22 maart 2018
 • ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

  Dousma Beheer B.V. (“Dousma Beheer”) stelt u op deze website (de “site”) informatie, documenten, software en producten (gezamenlijk, “het Materiaal”/”de Materialen”) en diverse diensten (de “Diensten”) ter beschikking, krachtens de voorwaarden en condities die worden uiteengezet in dit document (de “Gebruiksvoorwaarden”). Door deze site te bezoeken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Dousma Beheer behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder daar aan wie dan ook verantwoording voor te hoeven afleggen. Bij uw gebruik van de site gelden de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden, die op de site zijn geplaatst ten tijde van een dergelijk gebruik. Voorts gelden voor u, wanneer u bepaalde Diensten of Materialen op deze Site gebruikt, de richtlijnen of regels die eventueel op deze site zijn geplaatst en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en materialen. Deze richtlijnen en regels kunnen voorwaarden en condities bevatten die een aanvulling vormen op die in de Gebruiksvoorwaarden. Alle dergelijke richtlijnen of regels zijn hierbij opgenomen doordat er naar wordt verwezen in de Gebruiksvoorwaarden. Als u inbreuk maakt op de Gebruiksvoorwaarden, eindigt automatisch de toestemming die u hebt deze site te gebruiken en moet u onmiddellijk materialen vernietigen die u eventueel van deze site hebt gedownload of die u hebt geprint.

  COPYRIGHT; BEPERKTE LICENTIE
  Het Materiaal en de Diensten op deze site worden auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom en welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten. Behalve waar dit expliciet wordt vermeld in dit document, verlenen Dousma Beheer en zijn leveranciers u geen enkel expliciet of impliciet recht krachtens eventuele octrooien, copyrights, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen met betrekking tot het materiaal en de diensten.

  Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dousma Beheer.

  Gebruik van de software. De software en bijbehorende documentatie die op deze site beschikbaar worden gesteld en kunnen worden besteld, zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Dousma Beheer en/of zijn leveranciers. Voor het gebruik van de software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker die dergelijke software vergezeld of daarin is bijgevoegd. U mag niet de broncode van software die beschikbaar is op de site, decompileren of de broncode reconstrueren door deze in omgekeerde volgorde te herleiden of op andere wijze te proberen de broncode te ontdekken.

  Gebruik van de site-informatie. Behalve waarop deze site het tegendeel wordt verklaard, is het u onder de volgende condities toegestaan de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site te bekijken, te downloaden en te printen:

  1.   De documenten en de informatie mogen uitsluitend voor persoonlijke, interne, niet-commerciële doeleinden en als informatie worden gebruikt.
  2.   De documenten en de informatie mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of veranderd.
  3.   De documenten en de informatie op deze site mogen niet worden gedistribueerd.
  4.   U mag geen aankondigingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendom die zich in de documenten en de informatie bevinden, verwijderen.
  5.   Dousma Beheer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toestemming de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, in te trekken, en een dergelijk gebruik moet worden stopgezet onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Dousma Beheer.
  6.   De rechten die u zijn verleend, omvatten een licentie en niet het recht de software over te dragen.

  De hierboven gespecificeerde rechten om de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze site. Elementen van deze site worden beschermd door handelsmerken en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd.

  GARANTIES EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
  BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK HET TEGENDEEL WORDT GESTELD IN EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN Dousma Beheer OF KRACHTENS EEN VAN TOEPASSING ZIJNDE WET, WORDEN ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE VERSTREKT IN HUN OORSPRONKELIJKE VORM, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BIJ UITSLUITING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT. ZONDER DAT HET BOVENSTAANDE WORDT BEPERKT GEEFT Dousma Beheer GEEN GARANTIE DAT (1) DE DIENSTEN EN MATERIALEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (2) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, ZEKER EN ZONDER FOUTEN ZIJN, (3) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN MATERIALEN EFFECTIEF, NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (4) DE KWALITEIT VAN EVENTUELE DOOR U VIA DEZE SITE AANGEKOCHTE OF VERKREGEN PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE ZULLEN/ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN, EN (5) EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE VERKREGEN VAN DE SITE ZAL WORDEN GECORRIGEERD. IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN DE IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING VOOR U. VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN IS DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT NEGENTIG (90) DAGEN.

  DEZE SITE ZOU MOGELIJK TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN KUNNEN BEVATTEN. MOGELIJK BRENGT Dousma Beheer VERANDERINGEN AAN IN DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE, INCLUSIEF DE PRIJZEN EN BESCHRIJVINGEN VAN PRODUCTEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN, Dousma Beheer KAN DAT TE ALLEN TIJDE DOEN EN ZONDER KENNISGEVING VOORAF. DE MATERIALEN OF DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN EN Dousma Beheer DOET GEEN TOEZEGGING TEN AANZIEN VAN HET BIJWERKEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN OF DIENSTEN.

  Dousma Beheer AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF NALATIGHEDEN IN DE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, MATERIALEN EN/OF DIENSTEN DIE IN DEZE SITE WORDEN GENOEMD OF DIE AAN DEZE LINK ZIJN GEKOPPELD. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE ONDERNEMINGEN, HUN DIENSTEN EN PRODUCTEN WORDEN ALS ZODANIG VERSTREKT, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET.

  IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL Dousma Beheer OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR EVENTUELE SPECIALE, TOEVALLIGE, INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADEN VAN WELKE AARD OOK, OF VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINSTEN, OF Dousma Beheer NU OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OF NIET, EN OP BASIS VAN WELKE THEORIE TEN AANZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONTSTAAT IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF WELKE WEBSITE DAN OOK DIE IN DEZE WEBSITE WORDT GENOEMD OF AAN DEZE WEBSITE IS GEKOPPELD. IN SOMMIGE RECHTSGEBEIDEN IS HET VERBODEN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING VOOR U.

  HET DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE VIA DE SITE VERWERVEN VAN MATERIAAL VINDT PLAATS OP BASIS VAN UW EIGEN BESLISSING EN TOESTEMMING EN VOOR UW EIGEN RISICO ZODAT U UITSLUITEND AANSPRAKELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET DOWNLOADEN OF VERKRIJGEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ENKEL ADVIES OF GEEN ENKELE INFORMATIE, DOOR U VERKREGEN, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VAN Dousma Beheer OF VIA OF VAN DE SITE SCHEPT EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

  Deze site bevat links met websites van derden, die Dousma Beheer niet onder beheer heeft. Dousma Beheer doet geen verklaringen van welke aard dan ook over enige andere website waartoe u toegang kunt verkrijgen via deze site. Wanneer u een niet-Dousma Beheer-site bezoekt, doet u dat voor uw eigen risico en Dousma Beheer is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van welke informatie, gegevens, opvattingen, adviezen of verklaringen dan ook, die op deze sites verschijnen, of voor de kwaliteit van producten of diensten die verkrijgbaar zijn op dergelijke sites. Dousma Beheer verstrekt deze links uitsluitend om het de bezoeker gemakkelijk te maken en het opnemen van dergelijke links houdt niet in dat Dousma Beheer eventuele verantwoordelijkheid onderschrijft of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

  Deze site is bereikbaar uit andere landen overal ter wereld en kan verwijzingen bevatten naar Dousma Beheer producten, -diensten en programma’s die in uw land niet zijn aangekondigd. Deze verwijzingen houden niet in dat Dousma Beheer voornemens is dergelijke producten, diensten of programma’s in uw land aan te kondigen.

  Gebruiksvoorwaarden
  Dousma Beheer B.V. geeft geen garanties omtrent – en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze site. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Dousma Beheer B.V. worden gewijzigd. De in deze site opgenomen tarieven zijn vermeld in Euro’s en zijn slechts van toepassing op in Nederland ingeschreven bedrijven.

  De in deze site opgenomen tarieven gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wijzigingen in belasting en/of verzekeringspremie worden te allen tijde in de tarieven doorberekend.

  Het uitbrengen van een offerte geschiedt onder voorbehoud van acceptatie door Dousma Beheer B.V. Op alle leveringsvoorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de FENIT

  Site Terms of use
  The lease rates in this site are stated in Euros and only apply to registrated companies from the Netherlands.
  The rates given in this site are subject to alteration. Changes in tax and/of insurance premium are always included in the rates.

  Offers are subject to approval by Dousma Beheer B.V.

  Disclaimer of liability and warranty
  While Dousma Beheer B.V. strives tot ensure that the contents of this site is as up to date and accurate as possible, Dousma Beheer does not warrant or make any representations regarding the use, validity, accuracy, or reliability of, of the results of the use of, or otherwise respecting, the materials on this site or any sites linked to this site.

  In no event shall Dousma Beheer B.V. be liable for any special, indirect of consequential damages of any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence of other tortious action, arising out of in connection with the use of performance of the information on this site.

  Terms of use revisions
  Dousma Beheer B.V. may at any time revise these Terms of Use. By using this site, you agree to be bound by any such revisions and should therefore periodically access this page to check the applicable Terms of Use to which you are bound.

  The information contained in this website is subject to change without notice.

  Wilt u meer weten?
  E-mail naar info@dousma.org

  GEBRUIK EN BESCHERMING VAN GEBRUIKERSNAAM EN HET WACHTWOORD
  U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, als die van toepassing zijn. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account, al dan niet feitelijk of uitdrukkelijk door u goedgekeurd.